Skip to main content
Статті

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ЕНКАД В ЛІКУВАННІ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИХ ПРОЯВІВ ХВОРОБИ ШЕГРЕНА

Канд. мед. наук Д.М. МИРОШНИК

КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня», Харків, Україна

Хвороба Шегрена – системне аутоімунне захворювання сполучної тканини, яке характеризується ураженням багатьох екзокринних залоз, що секретують, головним чином слинних і слізних [1].

Поряд з хворобою Шегрена має місце так званий синдром Шегрена, або вторинний синдром Шегрена. Це аналогічне ураження слинних і слізних залоз, яке розвивається у 5-25% хворих із системними захворюваннями сполучної тканини та у 50-75% хворих з хронічними аутоімунними ураженнями печінки та іншими аутоімунними захворюваннями [3].

Основною морфологічною ознакою захворювання є лімфоплазматична інфільтрація паренхіми залоз, що секретують [1].

Офтальмологічні ускладнення хвороби Шегрена найчастіше є провідними симптомами захворювання, які викликають дискомфорт і призводять до зниження зорових функцій та якості життя пацієнтів. Постійною ознакою ураження слізних залоз є розвиток сухого кератокон’юнктивіту, який у важких випадках може призвести до ускладнень у вигляді виразок рогівки аж до загрози її перфорації [8].

Вивчення ефективності застосування різних лікарських препаратів для симптоматичної терапії хвороби Шегрена показало, що на сьогоднішній день проблема досягнення стійкого ефекту корекції офтальмологічних проявів не вирішена [5-7].

Одним із лікарських засобів, які рекомендовані у складі комплексного лікування проявів хвороби Шегрена, є «Енкад-Біолік®» (АТ «Біолік», Харків, Україна) препарат, який представляє собою продукт ферментативного гідролізу, що містить піримідинові нуклеозид-3-фосфати і олігорибонуклеотиди.

В офтальмологічній літературі є роботи, що свідчать про високу ефективність препарату «Енкад-Біолік®» для стимуляції репаративних процесів рогівки ока, зокрема, при лікуванні наслідків опікової травми [4].

Мета даної роботи – вивчення ефективності використання препарату «Енкад-Біолік®» для стимуляції репаративної регенерації рогівки ока у складі комплексної терапії хвороби Шегрена.

Під нашим наглядом перебувало 15 (30 очей) хворих (12 жінок та 3 чоловіків). що страждають на хворобу Шегрена. Середній вік пацієнтів складає від 24 до 59 років.

Давність встановлення діагнозу була різною і не впливала на аналіз результатів досліджень.

Діагноз хвороби Шегрена ставився на підставі комплексного обстеження, який включає огляди лікарів ревматолога і офтальмолога.

У якості основного діагностичного методу використовувався тест Ширмера, а також проводилась біомікроскопія рогівки ока з фарбуванням флюоресцеїном. Ця ж методика застосовувалася також у процесі лікування для оцінки стану і динаміки епітелізації рогівки ока.

Тривалість спостереження складала 18 місяців, пацієнти проходили курси лікування кожен раз при загостреннях захворювання.

Результати лікування пацієнтів з основної групи порівнювали з результатами контрольної групи (12 хворих, 24 ока) з аналогічною патологією, які не отримували препарат «Енкад-Біолік®» у складі комплексної терапії.

Препарат «Енкад-Біолік®» для лікування офтальмологічних проявів хвороби Шегрена застосовували за узгодженням із ревматологами у вигляді внутрішньом’язових ін’єкцій по 5,0 мл 1 раз на добу і загальноприйнятим методом ванночкового фонофорезу.

Додатково з офтальмологічних препаратів використовувалися сльозозамінники, які містять у своєму складі гіалуронову кислоту.

Тривалість лікування склала 10,1 ± 0,4 дня в контрольній групі та 8,0 днів в основній.

Критерієм ефективності лікування була швидкість епітелізації рогівки ока при флюоресцеїновій пробі, зменшення скарг хворих, що корелює з нею, і клінічної картини патології рогівки і кон’юнктиви.

При проведенні тесту Ширмера у всіх пацієнтів з контрольної і основної груп відмічалась середня або важка ступінь пригнічення  сльозоутворення. Просочування індикаторних смужок в жодному випадку не перевищило 6 мм.

При біомікроскопії з флюоресцеїном у всіх пацієнтів з початку лікування мали місце ділянки деепітелізації рогівки різної форми і ділянки, які були інтенсивно просочені барвником. У трьох випадках (2 в основній і 1 в контрольній групі) зазначалося поглиблення процесу в строму з розвитком виразок.

У всіх випадках комплексне лікування офтальмологічних проявів хвороби Шегрена з використанням препарату «Енкад-Біолік®» починалося в першу добу після звернення хворого.

Огляд хворих із застосуванням біомікроскопії з флюоресцином здійснювався щодня. Критеріями ефективності були – зменшення площі і глибини дефектів рогівки, а також прозорість рогівки після повної епітелізації.

Статистична обробка інформації здійснювалася з використанням методів варіаційної статистики за допомогою комп’ютерної програми «Biostat 4.03». Розраховували середню арифметичну величину (M), стандартну помилку середнього (m), показник достовірності відмінності (p).

Час повної епітелізації рогівки у хворих, які отримували у складі комплексної терапії препарат «Енкад-Біолік®», склав 7,4 доби у порівнянні з 9,2 доби в контрольній групі (таблиця 1).

Таблиця1

Динаміка епітелізації рогівки у хворих основної і контрольної груп

ГрупиПочаток епітелізації дефектів епітелію рогівки (діб)Строки повної епітелізації (діб)Тривалість залишкової рихлості епітелію (діб)
Основна4,97,41,0
Контрольна7,29,22,8

Примітка: рівень значущих відмінностей p ˂ 0,005 (за критерієм Фішера) у порівнянні з усіма іншими групами.

Зменшення вираженості скарг на світлобоязнь, сльозотечу і відчуття чужорідного тіла у кон’юнктивальній порожнині, що корелює з початком регенерації епітелію у хворих основної групи, відзначено на 4,8 добу після початку терапії. Така ж динаміка в контрольній групі відзначалася, починаючи з 6,9 доби.

На двох очах хворих основної групи, у яких спостерігалися виразки рогівки, процес вдалося припинити, в наслідках відзначались невеликі хмароподібні помутніння рогівки. У контрольній групі внаслідок виразкових ускладнень сформувалися стромальні більма, які істотно знизили зорові функції.

Окрім того, у хворих контрольної групи впродовж 2,8 діб після епітелізації дефектів відмічалась рихлість епітелію, яка проявлялась в легкому просочуванні його флюоресцеїном. В основній групі ці явища мали місце не більше доби.

У жодному випадку при проведенні лікування не було відмічено ніяких побічних ефектів.

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити такі висновки:

– застосування препарату «Енкад-Біолік®» у пацієнтів з офтальмологічними проявами хвороби Шегрена дозволяє прискорити терміни епітелізації рогівки і купірувати прояви клінічних ознак патології;

– препарат «Енкад-Біолік®» сприяє як суттєвому полегшенню суб’єктивних скарг, так і швидкому відновленню структурних і функціональних результатів лікування;

– застосування препарату «Енкад-Біолік®» у вигляді внутрішньом’язових ін’єкцій і методом ванночкового фонофорезу не супроводжувалося побічними ефектами.

Список літератури:

1. Васильєв М.В., Симонова Т.Н., Сафонова Т.Н. «Болезнь Шегрена»/ «Руководство по внутренним болезням «Ревматические болезни»» під кер. Насонової А.В., Бунчука Н.В., М. «Медицина» 1997. стор. 196-210.

2. Васильєв В.І. та інші «Современные подходы к использованию глюкокортикоидных и цитотоксических препаратов при болезни Шегрена»// «Современная ревматология»-2008-№2 стор. 39-56.

3. Рогаткіна Т.Ф, Чернов А.С, Фофанова Н.А., Папічев Є.В. «Болезнь Шегрена. Проблема ранней диагностики и актуальность своевременного лечения»/«Лекарственный вестник 4,-2016- №3.  Том 10, стор.18-24.

4. Якименко С.А., Плевинскис В.П., Андрушкова О.А. «Экспериментальное обоснование применения гидролизата РНК (Энкад) при химических ожогах роговицы»/ «Офтальмологический журнал»,1990. – №6, стор. 338-343.

5. «The use of autologous serum eye drops for the treatment of ocular surface disorders» García-Martín E, Pernía-López S, Romero Jiménez RM, García-Valcárcel B, Martínez-Ortega PA, Sanjurjo-Saez M.

Eur J Hosp Pharm. 2019 Nov;26(6):314-317. doi: 10.1136/ejhpharm-2018-001527. Epub 2018 May 4.

6. «Efficacy and safety of topical and systemic medications: a systematic literature review informing the EULAR recommendations for the management of Sjögren’s syndrome» Brito-Zerón P, Retamozo S, Kostov B, Baldini C, Bootsma H, De Vita S, Dörner T, Gottenberg JE, Kruize AA, Mandl T, Ng WF, Seror R, Tzioufas AG, Vitali C, Bowman S, Mariette X, Ramos-Casals M.

RMD Open. 2019 Oct 28;5(2):e001064. doi: 10.1136/rmdopen-2019-001064. eCollection 2019. Review.

7. «Hyaluronic Acid as an Alternative to Autologous Human Serum Eye Drops: Initial Clinical Results with High-Molecular-Weight Hyaluronic Acid Eye Drops».

Beck R, Stachs O, Koschmieder A, Mueller-Lierheim WGK, Peschel S, van Setten GB. Case Rep Ophthalmol. 2019 Aug 6;10(2):244-255. doi: 10.1159/000501712. eCollection 2019 May-Aug.

8. «Primary Sjögren’s syndrome and the eye» Bjordal O, Norheim KB, Rødahl E, Jonsson R, Omdal R. Surv Ophthalmol. 2019 Oct 18. pii: S0039-6257(19)30283-8. doi: 10.1016/j.survophthal.2019.10.004. [Epub ahead of print] Review.

ЗАСТОСУВАННЯ  ПРЕПАРАТУ ЕНКАД В ЛІКУВАННІ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИХ ПРОЯВІВ ХВОРОБИ ШЕГРЕНА

Канд. мед. наук Д.М. МИРОШНИК

КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня», Харків, Україна

Офтальмологічні ураження при хворобі Шегрена є одними з найбільш виражених, які значно ускладнюють життєдіяльність і, крім того, є причиною тривалого дискомфорту пацієнта.

Поряд з хворобою Шегрена має місце так званий синдром Шегрена, аналогічне ураження слинних і слізних залоз, яке розвивається у 5-25% хворих із системними захворюваннями сполучної тканини та у 50-75% хворих з хронічними аутоімунними захворюваннями.

Основною ознакою ураження слізних залоз є розвиток сухого кератокон’юнктивіту, який у важких випадках може призвести до ускладнень у вигляді виразок рогівки аж до загрози її перфорації.

Вивчення ефективності різних лікарських препаратів при проведенні симптоматичної терапії показало, що проблема досягнення стійкого ефекту корекції офтальмологічних проявів на поточний час не вирішена.

Метою даної роботи є вивчення ефективності застосування препарату «Енкад-Біолік®» для стимуляції репаративних процесів рогівки ока у складі комплексної терапії хвороби Шегрена.

Під наглядом перебувало 15 хворих (30 очей), що страждають на хворобу Шегрена, які отримували в схемі лікування препарат «Енкад-Біолік®» у вигляді внутрішньом’язових ін’єкцій і методом ванночкового фонофорезу.

Тривалість лікування складала 10,1 ± 0,4 доби в контрольній групі і 8,0 діб в основній групі. Ефективність лікування оцінювалася за швидкістю епітелізації рогівки.

Встановлено, що час повної епітелізації рогівки в основній групі становив 7,4 доби, у порівнянні з 9,2 доби в основній групі.

На очах двох хворих основної групи, у яких спостерігалися виразки рогівки, процес вдалося припинити, в результаті залишились незначні хмароподібні помутніння рогівки. В контрольній групі внаслідок виразкових ускладнень сформувалися стромальні більма, які істотно знизили зорові функції уражених очей.

Застосування препарату «Енкад-Біолік®» у пацієнтів з хворобою Шегрена не супроводжувалось побічними ефектами і забезпечило скорочення термінів епітелізації рогівки, тривалості лікування а також сприяло поліпшенню структурних результатів при загоюванні рогівки.

Ключові слова: хвороба Шегрена, «Енкад-Біолік®», рогівка, епітелізація.

 USE OF` ENСAD IN THE TREATMENT OF OPHTALMIC MANIFESTATIONS OF SJOGREN`S DISEASE

D.M. MIROSHNIK

KNP of KRC “Regional Clinical Hospital”. Kharkiv, Ukraine

АBSTRACT

Ophthalmic lesions of Sjogren’s disease are one of the most pronounced, which significantly complicate life and, in addition, cause long-term discomfort of the patient.

Along with Sjogren’s disease, there is a so-called Sjogren’s syndrome, similar to lesions of the salivary and lacrimal glands, which develops in 5-25% of patients with systemic connective tissue diseases and in 50-75% of patients with chronic autoimmune diseases.

The main feature of the lesions of the lacrimal glands is the development of dry keratoconjunctivitis, which in severe cases can lead to complications in the form of ulcers of the cornea, even to the threat of its perforation.

The study of the effectiveness of various drugs in symptomatic therapy showed that the problem of achieving a stable effect of correction of ophthalmic manifestations at the present time is not solved.

The purpose of this work is to study the effectiveness of the use of the drug “Encad-Biolik®” to stimulate the reparative processes of the cornea in the complex treatment of Sjogren’s disease.

Under observation there were 15 patients (30 eyes) suffering from Sjogren’s disease, who received in the treatment regimen the drug «Enсad-Biolik®» in the form of an intramuscular injection and a bath electrophoresis.

The duration of treatment was 10,1 ± 0,4 days in the control group and 8,0 days in the main group. The effectiveness of the treatment was evaluated by the rate of corneal epithelialization.

It was found that the time of complete epithelialization of the cornea in the main group was 74 days, compared with 9,2 in the main group.

In the eyes of two patients of the main group, which observed ulcers of the cornea, the process was stopped, resulting in slight clouded opacities of the cornea. In the control group, due to ulcerative complications, stromal moles were formed, which significantly reduced the visual functions of the affected eyes.

The use of the drug “Encad-Biolik®” in patients with Sjogren’s disease was not accompanied by side effects and provided a reduction in the timing of corneal epithelialization, duration of treatment, and contributed to the improvement of structural results in corneal healing.

Key words: Sjogren’s disease, cornea, epithelialization, «Enсad-Biolik®».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА ЭНКАД В ЛЕЧЕНИИ

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ БОЛЕЗНИ ШЕГРЕНА

Д.М. МИРОШНИК

Приведены результаты изучения эффективности препарата «Энкад-Биолек®»для стимуляции репаративных процессов роговицы в комплексной терапии болезни Шегрена.

Установлено, что применение препарата «Энкад-Биолек®»у пациентов с болезнью Шегрена обеспечивает сокращение сроков эпителизации роговицы, длительности лечения и способствует улучшению структурных результатов при заживлении роговицы.

Ключевые слова: болезнь Шегрена, роговица, эпителизация, «Энкад-Биолек®».

ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ ЕНКАД В ЛІКУВАННІ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИХ ПРОЯВІВ ХВОРОБИ ШЕГРЕНА

Д.М. МІРОШНИК

Наведені результати вивчення ефективності препарату «Енкад-Біолік®»для стимуляції репаративних процесів рогівки у комплексній терапії хвороби Шегрена.

Встановлено, що застосування препарату «Енкад-Біолік®»у пацієнтів з хворобою Шегрена забезпечило прискорення термінів епітелізації рогівки, скорочення тривалості лікування та покращення структурних результатів при загоюванні рогівки.

Ключові слова: хвороба Шегрена, «Енкад-Біолік®», рогівка, епітелізація

USE OF ENСAD IN THE TREATMENT OF OPHTALMIC MANIFESTATIONS OF SJOGREN`S DISEASE

D.M. MIROSHNIK

 The paper presents the results  of effectiveness  of  «Enсad-Biolik®», used to stimulate reparative processes in the cornea in the complex treatment of Sjogren’s disease.

 The study has shown that the use of the medicine «Enсad-Biolik®» in patients with Sjogren’s disease has accelerated the timing of corneal epithelialization, shortened treatment duration and improved structural results during healing of the corneal.

Key words: Sjogren’s disease, cornea, epithelialization, «Enсad-Biolik®».

© 2024 БІОЛІК ФАРМА