Skip to main content
Статті

ЗАСТОСУВАННЯ L-БІОКОМПЛЕКСА В ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ

УДК 616.2-005.4:616.379-008.64:615

Корж О.М., Филенко Я.М.

Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Хронічна серцева недостатність (ХСН) є одним з найважчих і прогностично несприятливих ускладнень захворювань серцево-судинної системи. За даними ВООЗ, поширеність ХСН в загальній популяції становить
0,4-2%. Незважаючи на значні досягнення в лікуванні ХСН летальність при цій патології залишається високою [1, 2]. Пацієнти з ХСН в анамнезі, незалежно від її типу, мають більший ризик виникнення  ускладнень і смерті після госпіталізації з приводу  COVID-19.

Найбільш частим проявом серцевої недостатності є систолічна дисфункція лівого шлуночка (ЛШ), і причинами її виникнення вважають зниження скоротливості міокарда та фракції викиду (ФВ), зменшення серцевого викиду.

Захворюваність ХСН протягом багатьох років залишається незмінно високою. Підвищення ефективності лікування ХСН є однією з центральних проблем в сучасній кардіології і має велике медико-соціальне значення. Зростання числа хворих ХСН, особливо серед літніх людей, диктує необхідність пошуку нових лікарських препаратів, які не впливають на доставку кисню до міокарда і не володіють негативним хронотропним ефектом [2, 3].

Поєднання ХСН і метаболічного синдрому (МС) є частою клінічною ситуацією. Епідеміологічні дослідження свідчать, що 45% чоловіків і 18% жінок з недостатністю кровообігу страждають метаболічним синдромом [4]. Пацієнти з ХСН в поєднанні з МС відносяться до групи високого кардіоваскулярного ризику, що пояснюється більшою частотою і виразністю традиційних кардіоваскулярних факторів у осіб з МС, сумацією несприятливих чинників, що визначає прогноз для цих пацієнтів. Вплив будь-якого традиційного фактора ризику на рівень серцево-судинної смертності у хворих ХСН і МС багаторазово вище, проте особливу роль відіграє інсулінорезистентність, що полягає в основі патогенезу МС [5]. Крім того відзначено, що навіть у разі відсутності ХСН додаткове значення в розвитку серцево-судинних ускладнень при МС відіграють особливості ураження серця у пацієнтів з різними компонентами МС: електрична нестабільність міокарда лівого шлуночка (ЛШ), зміни варіабельності серцевого ритму, ішемічні та структурно-функціональні зміни міокарда ЛШ, а в міру збільшення кількості компонентів МС збільшується тяжкість цих порушень [6].

Особливий інтерес викликає застосування при серцево-судинній патології дієтічної добавки L-БІОКОМПЛЕКС (ліпосомальний) компанії «Біолік» (Харків, Україна), що випускається в ліпосомальній формі в комплекті L-карнітин + Тіоктова кислота.

Карнітин є природною речовиною, що бере участь в енергетичному метаболізмі, а також метаболізмі кетонових тіл, при цьому лише L-ізомер карнітину біологічно активний. L-карнітин здійснює протекцію при апоптозі, що зумовлена блокадою синтезу церамідів (промоторів клітинного апоптозу) та активності каспаз (медіаторів апоптозу). Завдяки антиоксидантним та антигіпоксантним властивостям L-карнітину, окрім основної етіопатогенетичної терапії його додатково призначають кардіологи, нефрологи, неврологи, геронтологи [7, 8].

L-карнітин має важливе значення у транспортуванні вільних жирних кислот у мітохондрії, стимулює видалення із мітохондрій продуктів окиснення жирів та інших недоокислених речовин, що відбувається під час ішемічних подій та може призвести до фатальних шлуночкових аритмій. Наразі підтверджено його позитивну дію при таких індукованих кардіальних розладах, як гостра та хронічна ішемія, декомпенсація серцевої діяльності, серцева недостатність унаслідок міокардиту, медикаментозна кардіотоксичність [9, 10]. Екзогенне введення карнітину є слушною захисною стратегією при шлуночковій дисфункції, ішемічно-реперфузійному пошкодженні та аритміях.

Тіоктова кислота – це вітаміноподібна речовина ендогенного походження, що виконує функцію коензиму в оксидантному декарбоксилюванні α-кетокислот. В експериментальних роботах було доведено, що вона сприяє зменшенню утворення кінцевих продуктів глікозилювання, поліпшенню ендоневрального кровотоку, підвищенню рівня антиоксидантів, таких як глутатіон [11].

Було виконано чимало робіт, які підтверджують ефективність тіоктової кислоти у разі неврологічних захворювань, патології печінки, серця та судин, нирок, порушень обміну речовин, генетичних і мітохондріальних захворювань, вітиліго, остеопорозу тощо [12, 13].

Перевагами ліпосомальних форм є природна біосумісність ліпідного матеріалу ліпосом з організмом, безпечна біодеградація, цілеспрямоване транспортування активних компонентів завдяки попередженню безпосереднього впливу на препарат-партнер ферментативних систем і особливостям фармакокінетики самих ліпосом, вибірковість депонування щодо тканин, які перебувають у стані гіпоксії, вогнищ запалення; атоксічність, неантигенність, відсутність системної токсичності або значущих побічних ефектів незалежно від складу ліпідної матриці [14].

Речовина, заключена у ліпосоми, захищена від впливу ферментів, це збільшує ефективність дії добавки, нестійкої у фізіологічних умовах. Ще одна важлива перевага ліпосом в якості носія – це поступове вивільнення препарату, що збільшує час його дії.

З точки зору біологічної сумісності ліпосоми ідеальні в ролі переносників активних компонентів. Вони виготовляються з природних ліпідів і тому нетоксичні, не викликають небажаних імунних реакцій і є такими, що біодеградують [15, 16].

Метою дослідження було вивчення впливу дієтичної добавки
L-БІОКОМПЛЕКС на ефективність лікування ХСН в поєднанні з метаболічним синдромом.

У дослідження було включено 40 хворих (20 чоловіків і 20 жінок) у віці від 55 до 68 років з клінічними ознаками ХСН II-III ФК за класифікацією NYHA на тлі різних форм ішемічної хвороби серця (ІХС) (28 пацієнтів зі стабільною стенокардією II-III ФК). У всіх пацієнтів ІХС перебігала на тлі артеріальної гіпертензії. Всі включені в дослідження хворі мали клініко-лабораторні прояви МС [17].

Всі пацієнти отримували базисну терапію ХСН – бісопролол, раміприл, еплеренон, а також аторвастатин або розувастатин, у разі необхідності призначалися діуретики і пролонговані нітрати.

Пацієнти були розділені на 2 групи. Хворим I (основної) групи (n = 20) в комплексне лікування включали L-БІОКОМПЛЕКС в дозі по 5 мл L-карнітину і 10 мл тіоктової кислоти один раз на добу за 30 хвилин до прийому їжі протягом 4 тижнів. Хворі ІІ групи (група контролю, n = 20) отримували тільки базисну терапію. Обидві групи були порівняні за віком, статтю, тяжкістю захворювання і застосовуваними дозами стандартної терапії. Від усіх пацієнтів було отримано інформовану згоду на участь в дослідженні, включаючи проведення біохімічних аналізів крові.

До початку і після закінчення 4-тижневого дослідження у всіх пацієнтів була проведена оцінка якості життя (ЯЖ) з використанням «Міннесотського опитувальника якості життя».

Ефективність проведеної терапії оцінювалася за динамікою клінічних симптомів: проявів задишки, набряків в кінцівках і кількістю ангіозних нападів (всі хворі заповнювали аналогову шкалу задишки і болю при кашлі (ВАШ)), зменшенням слабкості, виміром добового діурезу, а також за динамікою об’єктивних даних: основних показників гемодинаміки (пульсу, частоти серцевих скорочень, артеріального тиску), ЕКГ, ЕХО кардіографії (оцінювали розміри серця, функцію викиду (ФВ%), ударний об’єм (УО), хвилинний об’єм (ХО л/хв), серцевий індекс (СІ), серцевий викид (СВ), фракцію викиду (ФВ).

Статистична обробка результатів дослідження проводилася методами параметричної і непараметричної статистики. Використовувалися стандартні методи описової статистики (обчислення середніх, стандартних відхилень, стандартних помилок рангових статистик та ін., а також відомі критерії значущості – t-критерій Стьюдента та ін.).

Всі хворі до початку терапії відзначали помітне зниження здатності до виконання видів діяльності, пов’язаної з фізичним навантаженням: самообслуговування, ходьба.

У всіх пацієнтів на тлі терапії до 28 дня істотно покращилося самопочуття: зменшилось відчуття втоми, загальної слабкості, суб’єктивно відчувалась краща переносимість виконуваного фізичного навантаження, покращився настрій. У пацієнтів, які отримували L-БІОКОМПЛЕКС, ці зміни були більш значущі, ніж в групі контролю. При порівняльному аналізі показників шкали задишки в групах спостереження у пацієнтів І групи результати були вище, ніж в групі контролю. В основній групі кількість ангінозних нападів зменшилася на 12,5% від вихідного, а в групі контролю – на 5% (відмінність між групами достовірна). Отримані результати дозволяють говорити про оптимізуючий вплив
L-БІОКОМПЛЕКСУ на метаболізм міокарда.

Порівняльний аналіз виявив суттєве зменшення показників шкали оцінки клінічного стану у хворих І групи, і меншою мірою ці зміни спостерігалися в
II групі (групі контролю) (таблиця 1).

При виконанні тесту з 6-хвилинною ходьбою було виявлено достовірне зростання обсягу виконаного навантаження в І групі спостереження. Відстань, яку долали хворі за 6 хвилин, в І групі збільшилася з 226 ± 4,1 до 395 ± 4,2 м, в групі контролю – з 227 ± 0,05 до 278 ± 4,2 м відповідно (табл. 1). При оцінці показників ВАШ кашлю у пацієнтів І групи відзначалося достовірне зменшення числа балів у порівнянні з групою контролю.

У І групі пацієнтів виявлена більш сприятлива динаміка ремоделювання серця: під впливом L-БІОКОМПЛЕКСУ спостерігалася тенденція до скорочення дилатованих порожнин серця на 3,7% кінцево-діастолічного розміру лівого шлуночка (КДРЛШ) і розміру лівого передсердя, відсутня в контрольній групі. В кінці 4-тижневого спостереження зареєстровано достовірне зниження індексу скоротливості міокарда (ІСМ) в основній групі на 11,8%, а контрольної лише на 4,5%, що опосередковано відображає «пробудження» міокарда, відновлення його здатності до скорочення, яка статистично більш помітно проявилася при базисній терапії з включенням L-БІОКОМПЛЕКСУ. У І групі пацієнтів, в порівнянні з
ІІ групою більш значуще зменшився час ізоволюметричного розслаблення ЛШ – на 10,5% та 6,1% відповідно.

При вивченні показників функціонального стану нирок встановлено, що середні значення рівня креатиніну крові і швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) достовірно не змінювалися в процесі 4-тижневого спостереження.

Позитивні зміни в фізичному статусі та кардіогемодинаміці пацієнтів позитивно позначилися на показниках якості життя (ЯЖ). Порівняльна оцінка показників ЯЖ в двох групах свідчить про сприятливий вплив додавання                         L-БІОКОМПЛЕКСУ до стандартної терапії у хворих ХСН і МС. Згідно з Міннесотським опитувальником ЯЖ хворих з ХСН, в основній групі відзначається більш виражене поліпшення ЯЖ – на 7,1%, в той час як в контрольній групі – на 1,5%.

Проведені дослідження показали, що у пацієнтів з досліджуваних груп спостерігалося поліпшення якості життя хворих паралельно зі зниженням функціонального класу (ФК) ХСН. Застосування L-БІОКОМПЛЕКСУ поряд з поліпшенням ЯЖ сприяло зменшенню ФК ХСН з II до I ФК у 78,5% випадків, а в контрольній групі – у 62,7% пацієнтів.

Виявлено сприятливий вплив L-БІОКОМПЛЕКСУ на метаболічні показники, що характеризують вуглеводний і ліпідний обмін (табл. 2). На 4-му тижні дослідження рівень глюкози крові натще у пацієнтів основної групи знизився на 4%, в порівнянні з таким у контрольній групі (на 0,9%). У пацієнтів ХСН і МС в основній групі базальний рівень інсуліну знизився на 6,7%. У контрольній групі відзначено зниження базального рівня інсуліну на 0,9% (відмінності між групами при р<0,1).

Відзначено достовірне зниження ступеня вираженості інсулінорезистентності (ІР) у пацієнтів основної групи. Індекс Homa в групі пацієнтів, які додатково приймали L-БІОКОМПЛЕКС, достовірно знизився на 10,5%, у порівнянні в контрольній групі – на 1,7%.

У дослідженні встановлено позитивний вплив L-БІОКОМПЛЕКСУ в складі комбінованого лікування пацієнтів з ХСН і МС на ліпідний профіль, що виражалося в зниженні рівня тригліцеридів (ТГ) і холестерину ліпідів низької щільності (ХС ЛПНЩ). Відзначено статистично значуще зменшення рівня ТГ крові на 19% і ЛПНЩ – на 19% у пацієнтів основної групи. У контрольній групі ці показники знизилися лише на 5,8% і 5% відповідно. В обох групах відзначено зниження індексу атерогенності. Таким чином, застосування
L- БІОКОМПЛЕКСУ в складі комбінованого лікування ХСН у пацієнтів з супутнім МС чинить додатковий позитивний вплив на ліпідний профіль крові за рахунок зниження рівня атерогенних фракцій холестерину.

Отже, L-БІОКОМПЛЕКС в складі комбінованого лікування ХСН у пацієнтів із супутнім МС чинить позитивну дію на додаткові фактори ризику, що впливають на кардіоваскулярний прогноз і грають істотну роль в механізмах розвитку та прогресування серцевої недостатності.

Додавання L-БІОКОМПЛЕКСУ до стандартної терапії ХСН покращує клініко-функціональний стан хворих з ХСН та МС: зменшує ФК ХСН, підвищує толерантність до фізичного навантаження, знижує ІСМ, покращує діастолічну функцію серця і збільшує ФВ ЛШ при зростанні коронарного резерву. Включення L-БІОКОМПЛЕКСУ в традиційну схему терапії призводило до підвищення якості життя хворих з ХСН із супутнім МС.

У складі комбінованої терапії ХСН L-БІОКОМПЛЕКС сприятливо впливає на ліпідний і вуглеводний обмін, сприяє зниженню рівня атерогенних ліпідів, зменшує вираженість інсулінорезистентності.

Список літератури

1. Forman DE, Sanderson BK, Josephson RA et al. Heart failure as a newly approved diagnosis for cardiac rehabilitation: challenges and opportunities. J. Am. Coll. Cardiol. 2015; 65: 2652-2659.

2. Keteyian SJ, Squires RW, Ades PA, Thomas RJ. Incorporating patients with chronic heart failure into outpatient cardiac rehabilitation: practical recommendations for exercise and self-care counseling-a clinical review. J. Cardiopulm. Rehabil. Prev. 2014; 34: 223-232.

3. Creaser JW, DePasquale EC, Vandenbogaart E. et al. Team-Based Care for Outpatients with Heart Failure. Heart Fail. Clin. 2015; 11: 379-405.

4. Miura Y., Fukumoto Y., Shiba N. et al. Prevalence and Clinical Implication of Metabolic Syndrome in Chronic Heart Failure// Circ. J. 2010; 9.

5. Chaoyang Li, Earl S. Ford, Lisa C. McGuire et al. Association of met- abolic syndrome and insulin resistance with congestive heart failure: findings from the Third National Health and Nutrition Examination Survey// J. Epidemiol. Community. Health. 2007;61:67-73.

6. Громнацкий Н.И., Петрова Г.Д. Особенности поражения сер- дца при метаболическом синдроме у пациентов молодого и среднего возраста// Российский кардиологический журнал 
2007;5:24-27.

7. Ferrari R., Merli E., Cicchitelli G. et al. (2004) Therapeutic effects of L-carnitine and propionyl-Lcarnitine on cardiovascular diseases: a review. Ann. New York Acad. Sci., 1033: 79–91.

8. Astashkin E.I., Glezer M.G. (2012) Role of L-carnitine in energy metabolism cardiomyocytes and treatment of diseases of cardiovascular system. Cardiol. Cardiovasc. Surg., 6(2): 58–65.

9. DiNicolantonio J., Lavie C., Fares H. et al. (2013) L-carnitine in the secondary prevention of cardiovascular disease: Systematic review and meta-analysis. Mayo Foundation for Medical Education and Research Mayo Clin. Proc., p. 1–8.

10. Gambardella J., Khondkar W., Morelli M.B. et al. (2020) Arginine and Endothelial Function. Biomedicines, 8: 277. doi:10.3390/biomedicines8080277.

11. Derosa G., D’Angelo A., Romano D., Maffioli P.A. (2016) Clinical Trial about a Food Supplement Containing α-Lipoic Acid on Oxidative Stress Markers in Type 2 Diabetic Patients. Int. J. Mol. Sci., 17(11): E1802.

12. Dudek M., Knutelska J., Bednarski M. et al. (2014) Alpha lipoic acid protects the heart againstmyocardial post ischemia-reperfusion arrhythmias via KATP channel activation in isolated rat hearts. Pharmacol. Rep., 66(3): 499–504.

13. Fitó M., Melander O., Martínez J.A. et al. (2016) Advances in Integrating Traditional and Omic Biomarkers When Analyzing the Effects of the Mediterranean Diet Intervention in Cardiovascular Prevention. Int. J. Mol. Sci., 17(9): E1469.

14. Григорьева А.С., Кацай А.Г., Коханович Н.Ф., Прохоров В.В., Стадниченко А.В., Швец В.И., Краснопольский Ю.М. Реальная нанофармакология: 25 лет разработки и применения липосомальных лекарственных препаратов в Украине /Фармаком 2016, № 1, с. 41-45.

15. Хромов А.С. Липосомальные препараты – реализация нанотехнологий в медицине. //Фармакологія та лікарська токсикологія, 2 (48)/2016 – С.14-23.

16. Свистельник А.В., Ханин А.Л. Липосомальные лекарственные препараты: возможности и перспективы / Медицина в Кузбасе, Т.13, № 2-2014.

17. Olufadi R, Byrne CD. Clinical and laboratory diagnosis of the metabolic syndrome. J Clin Pathol. 2008 Jun. 61(6):697-706.

ЗАСТОСУВАННЯ L-БІОКОМПЛЕКСА В ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ

Корж О.М., Филенко Я.М.

Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Метою дослідження було вивчення впливу дієтичної добавки  L-БІОКОМПЛЕКС на ефективність лікування ХСН в поєднанні з метаболічним синдромом. У дослідження було включено 40 хворих (20 чоловіків і 20 жінок) у віці від 55 до 68 років з клінічними ознаками ХСН та метаболічним синдромом. Пацієнти були розділені на 2 групи. Хворим I основної групи (n = 20) до комплексного лікування включали L-БІОКОМПЛЕКС в дозі по 5 мл                           L-карнітину і 10 мл тіоктової кислоти один раз на добу за 30 хвилин до прийому їжі протягом 4 тижнів. Група контролю (n = 20) отримувала тільки базисну терапію. Продемонстровано, що прийом L-БІОКОМПЛЕКСУ у доповнення до стандартної терапії ХСН в поєднанні з метаболічним синдромом покращує клініко-функціональний стан хворих: зменшує ФК ХСН, підвищує толерантність до фізичного навантаження, покращує діастолічну функцію серця і збільшує фракцію викиду лівого шлуночка при зростанні коронарного резерву. Включення L-БІОКОМПЛЕКСУ в традиційну схему терапії призводило до підвищення якості життя хворих на ХСН з метаболічним синдромом. У складі комбінованої терапії ХСН L-БІОКОМПЛЕКС позитивно впливає на ліпідний і вуглеводний обмін, сприяє зниженню рівня атерогенних ліпідів, зменшує вираженість інсулінорезистентності. Отже, L-БІОКОМПЛЕКС в складі комбінованого лікування ХСН у пацієнтів з метаболічним синдромом чинить позитивну дію на додаткові фактори ризику, що впливають на кардіоваскулярний прогноз і грають істотну роль в механізмах розвитку та прогресування серцевої недостатності.

APPLICATION OF L-BIOCOMPLEX IN TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME

Korzh O.M., Fylenko Ya. M.

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine

The purpose of the study was to learn the effects of dietary supplement L-BIOCOMPLEX on the effectiveness of treatment of chronic heart failure in combination with metabolic syndrome. The study included 40 patients (20 men and 20 women) aged 55 to 68 years with clinical signs of chronic heart failure and metabolic syndrome. Patients were divided into 2 groups. Patients of the main group (n = 20) received combined treatment which included L-BIOCOMPLEX at a dose of 5 ml of L-carnitine and 10 ml of thioctic acid once a day for 30 minutes before meals for 4 weeks. Control group (n = 20) received only basic therapy. It has been shown that the administration of L-BIOCOMPLEX in addition to standard treatment of patients with chronic heart failure aggravated by metabolic syndrome improves the clinical and functional state of patients: reduces functional class of chronic heart failure, increases exercise tolerance, improves cardiac diastolic function and increases ejection fraction of the left ventricle. The inclusion of L-BIOCOMPLEX in the traditional treatment regimen has led to an improvement in the quality of life of patients with chronic heart failure with metabolic syndrome. As part of the combination therapy of chronic heart failure L-BIOCOMPLEX has a beneficial effect on lipid and carbohydrate metabolism, reduces atherogenic lipids, reduces the severity of insulin resistance. Thus, L-BIOCOMPLEX in the combined treatment of chronic heart failure in patients with metabolic syndrome affects additional risk factors that affect the cardiovascular prognosis and play a significant role in the mechanisms of development and progression of heart failure.

ЗАСТОСУВАННЯ L-БІОКОМПЛЕКСА В ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ

Корж О.М., Филенко Я.М.

Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Метою проведеного дослідження було вивчення впливу дієтичної добавки L-БІОКОМПЛЕКС на ефективність лікування ХСН в поєднанні з метаболічним синдромом. Було продемонстровано, що додавання до стандартної терапії ХСН в поєднанні з метаболічним синдромом L-БІОКОМПЛЕКСУ покращує клініко-функціональний стан хворих: зменшує ФК ХСН, підвищує толерантність до фізичного навантаження, покращує діастолічну функцію серця і збільшує фракцію викиду лівого шлуночка при зростанні коронарного резерву. Включення L-БІОКОМПЛЕКСУ в традиційну схему терапії призводило до підвищення якості життя хворих на ХСН з метаболічним синдромом.

Ключові слова: L-БІОКОМПЛЕКС, L-карнітин, тіоктова кислота, хронічна серцева недостатність, метаболічний синдром.

APPLICATION OF L-BIOCOMPLEX IN TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME

Korzh O.M., Fylenko Ya. M.

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine

The purpose of the study was to learn the effects of dietary supplement L-BIOCOMPLEX on the effectiveness of treatment of chronic heart failure in combination with metabolic syndrome. It has been shown that the administration of L-BIOCOMPLEX in addition to standard treatment of patients with chronic heart failure aggravated by metabolic syndrome improves the clinical and functional state of patients: reduces functional class of chronic heart failure, increases exercise tolerance, improves cardiac diastolic function and increases ejection fraction of the left ventricle. The inclusion of L-BIOCOMPLEX in the traditional treatment regimen has led to an improvement in the quality of life of patients with chronic heart failure with metabolic syndrome.

Key words: L-BIOCOMPLEX, L-carnitine, thioctic acid, chronic heart failure, metabolic syndrome.

Таблиця 1. Вплив терапії на функціональний стан пацієнтів і морфофункціональні параметри серця

Показники І група ІІ група
До лікування Через 4 тижні після лікування р До лікування Через 4 тижні

після лікування

р
ФК 3 ± 0,1 1,9 ± 0,11 0,03 2,9 ± 0,04 1,86 ± 0,02 0,04
Дистанція 6 хв ходьби, м 226 ± 4,1 395 ± 4,2 0,04 227 ± 0,05 278 ± 4,2 0,03
ФВ% 51,5 ± 1,2 59,1 ± 1,4 0,02 52,1 ± 1,4 53,9 ± 2,2 0,05
УО мл 50,8 ± 1,5 56,2 ± 2,0 0,02 51,1 ± 1,5 52,3 ± 1,9 0,02
СВ л/хв 2,9 ± 0,1 3,5 ± 0,11 0,01 3,1 ± 0,2 3,21 ± 0,2 0,03
СІ л/хв 1,61 ± 0,05 1,88 ± 0,06 0,02 1,66 ± 0,05 1,67 ± 0,04 0,04

Примітка: р – достовірність відмінностей між вихідними і кінцевими параметрами.

Таблиця 2. Динаміка показників вуглеводного і ліпідного обміну

Показники І група ІІ група
До лікування Через 4 тижні після лікування ∆,% До лікування Через 4 тижні після лікування ∆,%
Глюкоза крові натще, ммоль / л 5,36 ± 0,4 5,14 ± 0,3 -4,0 5,37±0,4 5,32 ± 0,3 -0,9
Базальний рівень інсуліну, мкЕД / мл 14,82 ± 2,9 13,83 ± 3,2 -6,7 14,73 ± 3,2 14,67 ± 2,1 -0,4
Індекс Ноmа 3,54 ± 0,8 3,17 ± 0,8 -10,5* 3,55 ± 0,6 3,49 ± 0,6 -1,7**
Холестерин загальний, ммоль/л 5,26 ± 0,88 4,9 ± 0,6 -6,8 5,3 + 0,8 4,98 + 0,7 -6,03
Тригліцериди, ммоль/л 1,57 ± 0,45 1,27 ± 0,35 -19 1,56 + 0,39 1,47 + 0,34 -5,8**
ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,08 ± 0,7 2,5 ± 0,5 -19 3,05 ± 0,9 2,9 ±0,8 -5,0**
ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,05 ± 0,2 1,23 ± 0,2 17 1,04 ± 0,2 1,17 ± 0,2 12,5
Коефіцієнт атерогенності 4,4 ± 1,4 3,1 ± 0,6 -30 4,3 ± 1,1 3,5 ± 0,6 -18,6

Примітка: * – достовірність відмінностей в порівнянні з вихідними показниками (р<0,05);

** – достовірність відмінностей між групами (р <0,05).

Міжнародний медичний журнал, 2021, № 4

© 2024 БІОЛІК ФАРМА